Lokalprogram, 2015-2019

20. juni, 2015

MDG_logoMiljøpartiet De Grønne Time

Lokalprogram 2015-2019

“Ein lyt gjera noko skal noko bli gjort.”

                        -Jærsk ordtak, 2015

For å gjøre dokumentet lettlest og oversiktlig har vi ikke inkludert annen tekst enn selve punktene. Vi vil forsøke å vise bredde og klargjøre hva som er grønn politikk i løpet av valgkampen, og du finner mye informasjon på mdg.no, men dersom du har spørsmål enten til mdg generelt eller til konkrete punkter i programmet kan du sende det til time@mdg.no. Takk for at du leser vårt program for Time kommune i perioden 2015-2019.

 

1: En god kommune å bo i

Vi vil:

 • Beholde friområder og skape flere og bedre grønne lunger.
 • Jobbe for å gjøre det naturlig, behagelig og lettvint å slippe å kjøre bil.
 • Sikre større andel nyttevekster som frukttrær og bærbusker i kommunens grøntanlegg, samt plante og bevare bie- og humlevennlige planter.
 • Få flere benker, bord, offentlige toaletter og drikkefontener i sentrumsområder.
 • Jobbe for gratis nattog for ungdom i helgene, i tillegg til buss.

 

2: Næring og nytenking

Vi vil:

 • Ha kommunalt finansierte gründerkurs og inkludere samvirke og sosialt entreprenørskap i undervisningen.
 • Fremme gründere og bedrifter, særlig innen bærekraftig energi, sosialt entreprenørskap, kultur og matproduksjon.
 • Arbeide for “Bondens marked” eller liknende tiltak for salg av lokal mat.
 • Innføre kommunal støtte til installasjon av solstrømanlegg for å få i gang markedet.
 • Avvise etablering og utvidelse av bilbaserte kjøpesentre.

 

3: Transport

Vi vil:

 • Jobbe for å teste ut gratisbusser og bedre tilgjengelighet på kollektivtransport. Målet på lengre sikt er gratis kollektivtransport i hele fylket.
 • Tilrettelegge best mulig for at sykkel skal bli et foretrukket fremkomstmiddel mellom tettstedene, Bryne og næringsområder.
 • Bygge tørre, opplyste og trygge sykkelparkeringsplasser ved større knutepunkter for kollektivtransport, samt snø- og isrydde for sykkel.
 • Bygge ut ladestasjoner, reservere parkeringsplasser for elbil og arbeide for at busser og kommunale biler skal bli elektrisk drevne.
 • Jobbe for dobbeltspor til Egersund og gjenåpning av Ålgårdbanen.

 

4: Skole

Vi vil:

 • Beholde ungdomstrinnet på Undheim.
 • Etablere leksefri skole i Time kommune og utrede ulike løsninger for dette.
 • Sørge for økt fokus på miljøvennlig, plantebasert kosthold i matlagingsundervisningen.
 • Arbeide for reduksjon i antall pålagte tester og rapporteringskrav.
 • Gi skolene tilgang til skolehager, dyrehold og mer opplæring/fysisk aktivitet utenfor klasserommet.

 

5: Barnehage

Vi vil:

 • Opprette nettbaserte byttetorg for barnehageplasser.
 • Legge til rette for naturbarnehager.
 • Arbeide for løpende opptak etter at barn har fylt 1 år.
 • Fremme dyrehold, friluftsliv og bruk av naturen.
 • At barnehager skal være nærmest mulig hjemmet.

 

6: Helse og sosialt

Vi vil:

 • At de som ønsker heltidsstillinger i stedet for deltidsstillinger skal få det.
 • At Time kommune skal ta imot sin del av nye, syriske flyktninger.
 • Utrede mulighetene for et lavterskel arbeidstilbud for tiggere og andre med tilsvarende behov.
 • Sikre gode systemer for forebygging av rusavhengighet i tidlig alder.
 • Frita pleie- og omsorgstjenester for konkurranseutsettelse.

 

6: Kultur

Vi vil:

 • Opprette flere plakattavler på offentlige steder og støtte lokale kulturelle begivenheter.
 • Jobbe for at for eksempel Torgsenteret skal bli et kultursenter for kunstnere og lokale produkter, med mulighet for å holde større konserter innendørs.
 • Øke kapasiteten og redusere egenandelen til kulturskolen.
 • Være pådriver for å sikre øvingslokaler og produksjonslokaler, spesielt for yngre og uetablerte kunstnere.
 • Støtte et levende sentrum ved å benytte byens utearealer til kunstnerisk aktivitet og utendørs kunstutstillinger, samt benytte lokale kunstnere i profilering av kommunen.

 

7: Mat og landbruk

Vi vil:

 • Innføre total stopp for nedbygging av matjord. Eneste unntak er for særlig tungtveiende nasjonale behov eller behov på garden. Det må innføres avgift på nedbygging av matjord og midlene må øremerkes nydyrking.
 • Fremme bynært landbruk gjennom matkooperativer, andelsjordbruk og parsellhager.
 • Fremme støtteordninger for økologisk landbruk.
 • Legge til rette for utdeling av overskuddsmatvarer fra butikker, kantiner og restauranter til folk som trenger det.
 • Legge videre utbygging hovedsakelig til Lye.

 

8: Dyrevelferd

Vi vil:

 • Avvise søknader om pelsfarm, og nekte støtte til pelsnæringen.
 • Nekte utlån av kommunale anlegg/arealer til sirkus med dyr.
 • Støtte økologisk dyrehold i matproduksjon og ta hensyn til dyrevelferd ved offentlige innkjøp.
 • Arbeide for at ordningen med dyrepoliti utvides til å gjelde i kommunen.
 • Støtte organisasjoner som jobber med dyrevelferd slik at disse kan hjelpe dyr som kommer i nød i vår kommune.

 

9: Miljø og forbruk

Vi vil:

 • Støtte etablering av lånesentraler og bytte- og deletjenester og andre ordninger for å begrense forbruk, for eksempel en bildelingsordning a la Bilkollektivet i Stavanger.
 • Innføre giftfri bekjempelse av rotter og uønsket vegetasjon.
 • Tilby miljøvennlige, vegetariske og veganske alternativer og innføre en ukentlig kjøttfri dag i kommunale kantiner og institusjoner.
 • Utrede grønne tak eller solceller/-fangere på nybygg og oppgraderinger.
 • Miljøsertifisere kommunale virksomheter.

 

10: Lokaldemokrati

Vi vil:

 • At kommunen skal ta initiativ til nabolagsmøter for å engasjere innbyggere.
 • Sørge for gode, oversiktlige nettsider for det politiske arbeidet i kommunen.
 • Tilrettelegge for frivillige organisasjoner.
 • La innbyggerne avgjøre om de ønsker kommunesammenslåing.
 • Utrede eiendomsskatt.

 

Godt valg!